Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Anläggning

Ishall

Svensk konståkning är den näst mest växande idrotten i Sverige *. Växtvärken är en angenäm sådan men möts av utmaningen om tillgång till ishallar och istider samt utformning av dessa. Våra ishallar/isytor bör erbjuda en inkluderande och jämlik träningsmiljö där utövare av olika kön och idrott ges möjlighet att bedriva sin idrott på lika villkor. För att möta det växande intresset behövs även fler isytor, såväl allmänna för flera isidrotter som idrottsspecifika isytor. Arbete för fler isytor samt anläggningar anpassade efter vår idrotts behov sker på central nivå men för att åstadkomma förändring lokalt är det viktigt att dialogen mellan kommun/beslutsfattare och föreningar förbättras.

* +32% antalet deltagartillfällen 2006-2016 (LOK-stödsstatistik RF)

Idrotten är Sveriges största folkrörelse (över 3 miljoner medlemmar)som vi ofta med stolthet säger är öppen för alla. Enligt Riksidrottsförbundet ska det finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att idrotta.

För att flickor/kvinnor och pojkar/män ska kunna idrotta på lika villkor måste alla idrotter värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och all verksamhetsplanering, såsom fördelning av träningstider, träningsanläggningar etc., bör därför ske utifrån ett medvetet jämställdhetsperspektiv.
Verkligheten är dock en annan och det är långt ifrån självklart att flickor och pojkar kan få utöva sin idrott på lika villkor.

I landets ishallar och föreningar är bilden tydlig. Våra aktivas vardag och träningsförutsättningar hamnar ofta i en underordnad position genom ishallarnas utformning och tillgången till istider. I många av landets ishallar/kommuner är istidsfördelningen i stor utsträckning anpassad efter modeller som utgår från antalet utövare på isen. Fördelningsmodeller likt dessa gynnar lagidrotter men utgör ett direkt hot mot en individuell idrott som konståkning. Ishallarna är i stor utsträckning anpassade efter andra idrotter där målburar och match-ur är en självklarhet. Träningsförutsättningar för konståkning samt hjälpmedel är på många håll i landet bristfälliga eller saknas helt.

Jämställdhet i landets ishallar är en stor utmaning för svensk konståkning vad gäller såväl istidsfördelnig som anläggningars utformning. Om idrott ska vara öppen för alla, oavsett kön, då måste även våra arenor för idrott spegla detta. Anläggningarna bör utformas på så sätt att såväl kvinnor som män ska kunna idrotta på lika villkor. Inte bara jämställdhetsaspekten bör beaktas utan även jämlikhetsfrågor. Har funktionsnedsatta möjlighet att nyttja anläggningen?

Flertalet idrotter växer och konståkning är en av de sporter som växer mest. Fler anläggningar måste byggas både för att möta växtvärken men också för att öppna upp idrotten för fler. Befintliga anläggningar och nyproduktioner måste anpassas utifrån de som använder dem. Vilka förutsättningar krävs egentligen för olika idrotter? Värderas idrotterna på lika villkor? Kravspecifikationer måste göras i samarbete med representanter för alla de idrotter som vill och kan utnyttja arenan, och inte enbart förlita sig på hur det alltid sett ut.

För att uppfylla Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål bör vi istället fråga oss hur vi vill att våra idrottsanläggningar ska se ut i framtiden och vilka signaler vi vill att de ska sända ut. Svensk konståkning vill verka för en jämställd tränings- och tävlingsmiljö i landets ishallar och som ett led i detta väljer vi alltid att prata ”Ishall” och inte ”Hockeyhall”. Distinktionen är mycket viktig, då vår verksamhet, som i nuläget är en utpräglad flickidrott, på många ställen i landet är i underordnad position vad gäller såväl istidsfördelning som utformning av anläggningarna.

Det behövs fler anläggningar för att möta behovet av istider och istidsfördelning måste ske utifrån idrotters särart och behov. Det behövs även fler anläggningar som i sin utformning möter de olika idrotternas behov, samt anläggningar speciellt anpassade efter specifika idrotter. Alla ska ha samma möjlighet att idrotta, oavsett kön.

Bildtext

Publicerad: 2022-10-27

Senast uppdaterad: 2022-12-30

Samarbetspartners