Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Nytt licenssystem

Svensk Konståknings utvecklingsresor

Svensk konståkning är mitt uppe i flera utvecklingsresor vilka alla grundar sig i vår gemensamma strategi. Vår vision “Alla på is – hela livet” sätter fokus på hela åkaren där hälsa, välbefinnande och ett livslångt idrottande är centralt.

Visionen och vår värdegrund ska gå som en röd tråd genom hela verksamheten och som ett nav i allt detta arbete ligger vår utvecklingsmodell som ska göra det möjligt för alla aktiva att göra sin individuella resa inom svensk konståkning. Som ett led i detta arbete pågår flera utvecklingsprojekt inom svensk konståkning, till exempel inom tävling, test, utbildning och föreningsutveckling.

Inom föreningsutveckling så har en översyn av Föreningslicenserna gjorts och inför säsongen 2023-2024 behöver alla föreningar anslutna till Svenska Konståkningsförbundet har Föreningslicens och om föreningens medlemmar skall deltaga i tävlingsverksamhet inom svensk konståkning även Tävlingslicens.

Omarbetning av licenssystemet

Inför säsongen 2018/2019 infördes en Elitlicens för landets konståkningsföreningar. Elitlicensen sågs som ett viktigt steg i förbundets utveckling och ett mycket bra verktyg för att vidareutveckla sin förening och sin verksamhet – på många plan. 

Tanken med Elitlicensen var att ge bästa möjliga förutsättningar att bedriva verksamhet med hög kvalitet i en bra träningsmiljö med ett nära samarbete mellan aktiva, tränare, ledare, styrelse och föräldrar.

Säsongen 2019/2020 infördes även en Föreningslicens. Föreningslicensen hade lite lägre krav och var en lägsta nivå för samtliga föreningar som vill delta i förbundets tävlingsverksamhet, oavsett nivå.

Föreningar med Elitlicens behövde inte ansöka även om Föreningslicens. Elitlicensen täckte det som ingick i Föreningslicensen plus det som behövs för att bedriva en framgångsrik och bra elitverksamhet.

De senaste åren, mycket pga pandemin, har licenserna hanterats genom en återrapportering baserad på befintlig licens och de två licenserna har landat väldigt nära varandra i omfattning och kravnivå.

I arbetet med förbundsutvecklingsplanen identifierades att arbetet med föreningsutveckling inom Svenska Konståkningsförbundet generellt fått stå tillbaka samtidigt som vissa delar som var en central del i licenserna är under omarbetning. Allt detta under en pågående pandemi. När arbetet med föreningsutveckling nu intensifieras blir licenserna en central del som ett verktyg för att säkerställa föreningarnas kvalitet och förmåga att driva sin egen utveckling.

Vid återrapporteringen 2022 efterfrågades och inkom synpunkter på licensernas funktion, innehåll och användbarhet.

Vid Convention 2022 genomfördes ett arbete med förenings- och distriktsrepresentanter där vi fångade upp föreningarnas vardagliga utmaningar likväl som synpunkter och idéer rörande licenssystemet.

Sammanställningen av detta kan summeras enligt nedan.

Uppföljning vid återrapporteringen

Kort sammanfattning av fritextsvaren för värdet av och förslag runt licenserna

 • Licenserna har fått igång värdegrundsarbetet
 • Motivation att ta tag i fokusområden
 • Bra stöd för föreningsutveckling
 • Struktur och tydliga riktlinjer, checklista
 • Påminnelse
 • Bra grund för kärnverksamheten
 • Lättare att veta vad man ska ta tag i när man tvingas jobba mot ställda krav
 • Kvalitetssäkring
 • Högre status, attraktivare förening
 • Bra vid externa kontakter/förhandling främst med kommun och sponsorer
 • Ökad kontakt med RF-SISU

Kritiken

 • Samma krav gäller för både stora som små föreningar även om de inte vill tävla
 • Svårighet för små föreningar att uppfylla kraven tvingar åkare att byta förening även om det är långt bort
 • Elitlicens bör bara ges till föreningar som uppfyller kraven, annars blir det ingen kvalitetsstämpel
 • Det blir inga konsekvenser om en förening visar sig inte leva upp till kraven
 • Detaljstyrning och skall-krav utan stöttning

Arbete på Convention 2022

På Convention 2022 fick representanter från föreningar och distrikt diskutera och summera olika saker som kan vara viktigt att ta med sig i arbetet med både föreningsutveckling och licenserna.

Föreningarnas utmaningar

 • Engagemang i föreningen för styrelsearbete och bland föräldrar
 • Organisationen och styrelsearbetet, strukturen och ”HUR”
 • Arbetsgivarrollen och dess utmaningar
 • Rekrytera och behålla tränare och åkare
 • Anläggningar och istider
 • Ekonomi
 • Säkerställa trygga idrottsmiljöer
 • Träning och tävling
 • Samarbete med kommun, andra föreningar och förbundet

Förbättringsförslag för licenserna

 • Helårsaktivitet
 • Checklisteutformning med löpande avprickning under året
 • Mer användarvänligt att arbeta med under säsongen
 • Stödmaterial / informationsbank (gärna digital)
 • Kunna be om hjälp
 • Mallar för hur man genomför aktiviteter
 • Fler nivåer av licenser
 • Kontrollera och utvärdera kravuppfyllnad
 • Se över vissa krav (t.ex. tränarutbildningar)
 • Färre krav men skarpare krav på det som är viktigt

Publicerad: 2023-06-20

Senast uppdaterad: 2023-06-20

Samarbetspartners